Ga naar Mifas Online portaal

Naar administraties.
Kies dan voor Instellingen.
Zoek de juiste leverancier en kies voor toevoegen.
Vul de benodigde instellingen in en kies voor opslaan.

De volgende dag worden de facturen ingelezen.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende leveranciers met de bijbehorende instellingen die gedaan moeten worden.